เกี่ยวกับ CFSAWS:ss
 โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 (ระยะที่ 1 กำหนดค่ามาตรฐาน)
    จากภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในการเป็นศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
 ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  จึงได้พัฒนาระบบเตือนภัยเพื่อเฝ้าระวัง
 ทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
    CFSAWS:ss เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้วิเคราะห์สามารถเตรียมความพร้อม
 ในการวิเคราะห์  และมีแนวทางในการวิเคราะห์ทางการเงินของสหกรณ์และ
 กลุ่มเกษตรกร ในครั้งนี้เป็นระยะที่ 1(กำหนดค่ามาตรฐาน)ซึ่งจะมีการพัฒนา
 สู่ระยะที่ 2(ค่าประกันคุณภาพ)และระยะที่ 3(นวัตกรรมองค์กร) ต่อไป ทั้งนี้
 เพื่อความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน
 ผู้พัฒนา
 ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
เข้าสู่ระบบ
USERNAME :
PASSWORD :
 
  ลงทะเบียนขอใช้
  เปลี่ยน Password
  ลืมรหัสผ่าน
 คำเตือน
โปรแกรมนี้เป็นลิขสิทธิ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับการคุ้มครอง
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 บุคคลหรือคณะบุคคลใด
ต้องการใช้งานต้องลงทะเบียนขอใช้ ซึ่งจะถือว่าได้รับอนุญาตจาก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์แล้ว
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ตามคำขอแจ้งสิขสิทธิ์ เลขที่ 162664 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2550
ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว1.2526 ให้ไว้เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา